การพัฒนาระบบช่วยแปลภาษามือเบื้องต้น สำหรับบุคคลทั่วไป โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นวพรรษ พร้อมพงษ์, เขมจิรา งานขยัน, ณัฐวรรณ สินธุชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปวีณา แนววงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันสังคมไทยเห็นถึงความสำคัญของผู้บกพร่องมากขึ้น ซึ่งผู้บกพร่องส่วนใหญ่ในประเทศไทย ได้แก่ ผู้บกพร่องทางการได้ยิน ซึ่งจะใช้ภาษามือในการสื่อสารแทนคำพูด แต่โดยปกติบุคคลทั่วไป หากไม่ได้ศึกษาหรือใช้ภาษามือเป็นประจำ จะไม่ค่อยรู้จักภาษามือของผู้บกพร่องทางการได้ยิน ทางคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นปัญหาด้านการสื่อสารระหว่างบุคคลทั่วไปและผู้บกพร่องทางการได้ยิน จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบช่วยแปลภาษามือเบื้องต้นสำหรับบุคคลทั่วไป โดยใช้โปรแกรม CiRA CORE ซึ่งจะทำงานโดยเมื่อแสดงภาษามือเบื้องต้นผ่านกล้อง Webcam ระบบจะทำการนำข้อมูลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลที่มีอยู่ ระบบจะทำการแปลภาษามือให้ผู้ใช้งานโดยแสดงผ่านทางหน้าจอเป็นข้อความและเสียงพูดตอบกลับ จากผลการทดสอบคาดว่าระบบจะสามารถทำการแปลภาษามือได้ถูกต้องเกิน 70 %