การศึกษาเชิงลึกเพื่อเข้าใจธรรมชาติและลักษณะการกลายพันธุ์ของ COVID-19

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชินดนัย ณ ตะกั่วทุ่ง, กันตพงศ์ พันธุ์ศิโรรัตน์, สุธีกานต์ อยู่เย็น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กอบชัย ดวงรัตนเลิศ, ณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไวรัส COVID-19 ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นในปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตามความเข้าใจเกี่ยวกับไวรัสสายพันธุ์ COVID-19 ทั้งในรูปแบบของการกลายพันธุ์หรือธรรมชาตินั้นยังมีอยู่น้อย รายงานฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและความสัมพันธ์ของเวลาที่สอดคล้องกับการกลายพันธุ์ตลอดจนคาดคะเนแนวโน้มการกลายพันธุ์ โดยทางผู้จัดทำได้เริ่มจากการรวบรวมฐานข้อมูลจาก NCBI และนำข้อมูลมาประมวลผลด้วยโปรแกรมและซอฟต์แวร์ต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น PyMOL, PANGOLIN, และอื่นๆ ซึ่งพูดถึงในรายงานฉบับนี้ โดยผลการศึกษานั้นออกมาในหลากหลายรูปแบบตามจุดประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่ต่างกันเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในหลายด้าน ผลการศึกษาพบจุดที่น่าสนใจอยู่หลายส่วนเช่นการกลายพันธุ์ที่ค่อนข้างสูงบนสไปค์ของเชื้อโควิดนั้นอยู่บริเวณของ receptor binding protein (RBD) ซึ่งสามารถนำไปอธิบายรูปแบบของการกลายพันธุ์ได้อย่างหลากหลายตลอดจนทางผู้จัดทำได้ค้นพบความสัมพันธ์ของจีโนม RaTG13 ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสในค้างคาวนั้นมีความใกล้เคียงกับจีโนมอ้างอิง ซึ่งค้นพบครั้งแรกที่อู่ฮั่นมีเปอร์เซ็นต์ความเหมือนถึง 96.2% ซึ่งมากกว่าไวรัสตัวอื่นๆในจีนัสเดียวกัน (Betacoronavirus) ทางผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงการต่อยอดได้หลากหลาย อาทิเช่น การประเมินความรุนแรงของเชื้อที่จะเกิดขึ้นจากการกลายพันธุ์ของเชื้อก่อนหน้า การสร้างเจล RT-PCR ที่จะสามารถตรวจจับเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการหาแนวทางป้องกันและรับมือล่วงหน้าจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่