การเจริญเติบโตของพืชภายใต้Magenta Light

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณปภา กิตติภูติกุล, ปณิชา เอกจิรพงศ์, ชนิชา เอกจิรพงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุปราณี มงคลล้ำ, วรรณิศา ชะงัดรัมย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การเจริญเติบโตของพืชภายใต้ Magenta Light มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเปรียบเทียบร้อยละการงอกและการเจริญเติบโตของถั่วเขียวใน Magenta Light และแสงขาว และศึกษาการเจริญเติบโตของถั่วเขียวเมื่อใช้ระยะเวลาในการรับแสง Magenta Light ต่างกัน โดยแบ่งการศึกษาเป็น2ตอน ตอนที่1

ศึกษาเปรียบเทียบร้อยละการงอกและการเจริญเติบโตของถั่วเขียวใน Magenta Light และ แสงขาว โดยนำเมล็ดถั่วเขียวปลูกในฟองนํ้าแล้วนำไปใส่ในกระป๋องปลูกจัดเป็นชุดจำนวน3ชุด ชุดละ2กระป๋อง แล้วนำไปปลูกบริเวณที่ใช้แสงต่างกัน ได้แก่ ชุดที่1 ปลูกในMagenta Light ชุดที่2 ปลูกในแสงขาว และ ชุดที่3 ปลูกนอกตู้การทดลอง

ตอนที่ 2 ศึกษาการเจริญเติบโตของถั่วเขียวเมื่อใช้ระยะเวลาในการรับแสง Magenta light ต่างกัน ได้แก่ ระยะเวลา 2 ชั่วโมง/วัน 3ชั่วโมง/วัน 4ชั่วโมง/วัน 5ชั่วโมง/วัน และ 6ชั่วโมง/วัน ซึ่งจากการทดลองเบื้องต้น พบว่าพืชที่อยู่ในแสงขาวเจริญเติบโตโดยมีความสูงมากกว่าพืชที่อยู่ใน Magenta Light แต่พืชที่อยู่ Magenta Light มีลำต้นที่อวบอิ่มและสมบูรณ์กว่าพืชที่อยู่ในแสงขาว