การศึกษาประสิทธิภาพการซับน้ำมันของแผ่นซับคราบน้ำมันจากกาบกล้วยและกาบมะพร้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัทมาภรณ์ ยอดรัก, ธนภรณ์ กุลเสือ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิดา เพชรคง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัญหาไขมันและน้ำมันที่แขวนลอยในแหล่งน้ำ ส่งผลกระทบหลายอย่างทั้งต่อตัวมนุษย์ สัตว์ สิ่งมีชีวิตหรือสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดจากการประกอบอาหารและชำระล้างสิ่งสกปรกในครัวเรือน โรงอาหาร หรือตามอาคารต่าง ๆ ในปัจจุบันก็มีการบำบัดน้ำเสียหลายวิธี ซึ่งวิธีที่ทำได้รวดเร็ว ค่าใช้จ่ายต่ำ และทำได้ง่าย นั่นคือ วิธีการทางกายภาพ

คณะผู้จัดทำจึงได้ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการซับคราบน้ำมันของแผ่นซับคราบน้ำมันจากกาบกล้วยและกาบมะพร้าว ซึ่งกาบกล้วยและกาบมะพร้าว เป็นวัสดุที่มีเส้นใย โดยเส้นใยจะมีความสามารถในการดูดซับได้ดี แข็งแรง และทนทาน ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าวัสดุดังกล่าวจะสามารถเป็นตัวดูดซับน้ำมันที่มีประสิทธิภาพได้ดี