การศึกษาและพัฒนาระบบนำส่งยาของมะเร็งผิวหนังจากอนุภาคนาโน Dendrimer ร่วมกับ Liposome

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

โรสลิล เมฆทวีพงศ์, พงศ์พณิช จิระเดชประไพ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรพรรณ โฉมวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มะเร็งผิวหนังที่ไม่ใช่เมลาโนมา (NMSCs) เป็นมะเร็งที่วินิจฉัยบ่อยที่สุดในมนุษย์ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกอันเนื่องมาจากอุบัติการณ์ที่เพิ่มขึ้น ระบบนำส่งยาอนุภาคนาโนเป็นกลยุทธ์สำคัญในการเพิ่มความจำเพาะต่อเซลล์มะเร็งร่วมกับเทคนิคการเพิ่มการละลายจะช่วยเพิ่มการนำส่งยาเข้าสู่เซลล์มะเร็งมากยิ่งขึ้นและยังลดปัญหาความไม่คงตัวของยา โดยงานวิจัยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาระบบนำส่งยาโดยใช้อนุภาคเดนไดรเมอร์ ร่วมกับ Liposome ที่มียา Imiquimod เพื่อใช้นำส่งไปยังเซลล์มะเร็งโดยตำรับที่เตรียมได้แต่ละสูตรจะนำมาเปรียบเทียบผลของประจุบนพื้นผิว ขนาดของอนุภาค และความสามารถในการกักเก็บยา เพื่อนำไปพัฒนาเป็นระบบนำส่งยา