การศึกษาและพัฒนาระบบบริหารจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อิทธิกร พรชัยพิมลพันธ์, กิรณา รักประกอบกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระกาญจน์ ปกรช์ สันโส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการห้องสมุดอัตโนมัติภายในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบบริหารจัดการห้องสมุดอัตโนมัติภายในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โดยใช้ระบบจัดการ ฐานข้อมูล MySQL ร่วมกับโปรแกรม Jupyter ระบบที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย ระบบข้อมูลสมาชิก ระบบข้อมูลหนังสือ ระบบการสืบค้นข้อมูลหนังสือ ระบบการยืม-คืนหนังสือ ตลอดจนรายงานในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบ การพัฒนาจะแบ่งการทำงานของระบบออกเป็น 2 ส่วนคือ บุคคลทั่วไป กับ ผู้ควบคุมระบบ ในการประเมินประสิทธิภาพโดยทำแบบประเมินแบ่งเป็นสองหัวข้อคือประสิทธิภาพของระบบและความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบ