การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นพาสต้าจากไข่น้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มุจลินท์ คันทักษ์, ฉัตรนิภา เอี่ยมสี, เพชรกะรัต แก้วเกลื่อน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วรางคณา ธุภักดี, นิตยา จุ้ยเตย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นพาสต้าจากไข่น้ำ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.เพื่อพัฒนาปริมาณโปรตีนและใยอาหารของเส้นพาสต้า

2.เพื่อเปรียบเทียบโปรตีนและใยอาหารของเส้นพาสต้าจากไข่น้ำกับเส้นพาสต้าที่ไม่ผสมไข่น้ำ

3 เพื่อศึกษาอัตราส่วนของไข่น้ำที่ผสมในเส้นพาสต้าที่ผู้บริโภคพึงพอใจ

และขั้นตอนในการทำก็คือน้ำไข่น้ำไปผสมกับเส้นพาสต้าในอัตราส่วนต่างๆ และหาว่าเส้นพาสต้าที่ผสมไข่น้ำในอัตราส่วนใดที่ผู้บริโภคพึงพอใจมากที่สุดและมีปริมาณโปรตีนและใยอาหารมากที่สุด