การใช้แพลงก์ตอนพืชเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรินทร เลาหศิลป์สมจิตร์, ณณารัชชา พรหมเด่น, ฐิติรัตน์ กมลมุนีโชติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วารินทร์ เสาร์ทอง, สุปราณี มงคลล้ำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แพลงก์ตอนพืชที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำจะมีความสัมพันธ์กับคุณภาพน้ำบริเวณนั้น โดยทั่วไปคุณภาพน้ำมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืชแปรผันตามคุณภาพของน้ำตั้งแต่น้ำที่มีคุณภาพดีจนถึงน้ำที่มีคุณภาพไม่ดี แพลงก์ตอนพืชจึงมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นดัชนีทางชีวภาพ ชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืชในแหล่งน้ำที่มีความแตกต่างทางสิ่งแวดล้อมจะเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของน้ำได้ ดังนั้นการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพน้ำทางกายภาพและเคมีในแหล่งน้ำที่มีพืชน้ำและไม่มีพืชน้ำ และศึกษาชนิดของแพลงก์ตอนพืชในแหล่งน้ำที่มีพืชน้ำและไม่มีพืชน้ำ ที่แแหล่งน้ำในบริเวณโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม