ต้นไม้ผู้พิทักษ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤษดา ศังกรสิริกุล, รสัณณพ รุ่งสิริเมธากุล, ธนกร วชิรเบ็ญจพงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิเทศก์ ศรีเมือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการ Orge Tree มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและจัดการทรัพยากรน้ำที่มากับน้ำท่วมที่คิดว่าไร้ค่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย Ortega Tree มีลักษณะคล้ายต้นไม้ มีฐานใช้ในการดูดน้ำที่ท่วมเข้าไปภายในและภายในมีระบบเก็บน้ำและระบบกรองเพื่อนำน้ำที่เสียกลับมาเปลี่ยนเป็นน้ำดีเพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าที่สุด