การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากมะขามป้อมในการลดระดับน้ำตาลในเลือดแบบ in vitro

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูวเดช แก้วเกลื่อน, วีระศักดิ์ ทองปัสโน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วรางคณา ธุภักดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคเบาหวานเป็นหนึ่งในโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่รุนแรงมากที่สุดในโลก ซึ่งเกิดจากระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงเกินกว่าปกติอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้อาจทำให้เกิดภาวะเเทรกซ้อนต่างๆที่อันตราย วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการลดระดับน้ำตาลในเลือดจากสารสกัดมะขามป้อมผ่านการยับยั้งไดเปปทิดิว เพปทิเดส (Dipeptidyl Peptidase IV, DPP-IV) แอลฟากลูโคซิเดส