การออกแบบวิธีการหาค่ากึ่งกลางของเวลาแสงที่น้อยที่สุดและการหาค่าพารามิเตอร์ของดาวเคราะห์นอกระบบโดยใช้ Unique solution

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนกฤต คุณยศยิ่ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศราวุธ ปุดมาเล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการศึกษาดาวเคราะห์นอกระบบ (Exoplanet) มีหลากหลายวิธีหนึ่งในวิธีที่ได้รับความนิยมนั้นคือการศึกษากราฟแสงในช่วงที่ดาวเคราะห์นอกระบบเคลื่อนที่บดบังดาวฤกษ์แม่ ซึ่งวิธีนี้เราเรียกว่า transit method โดยวิธีนี้ทำให้เราสามารถคำนวณหาค่าพารามิเตอร์ต่างๆของดาวเคราะห์นอกระบบได้ โดยหาค่ากึ่งกลางของเวลาแสงที่น้อยที่สุดและนำไปคำนวณหาค่าคาบของการโคจรของดาวเคราะห์นอกระบบได้ และใช้ Unique solution ในการหาค่าพารามิเตอร์ จากการทดลองพบว่าในการออกแบบวิธีการหาค่าจุดกึ่งกลางของเวลาแสงที่น้อยที่สุดวิธีที่ 2 วิธีที่ใช้ผลต่างระหว่างจุดสองจุด มีค่าความแม่นยำมากกว่าวิธีที่ 1 ที่ใช้เส้นแนวโน้ม และนำไปศึกษาหาค่าคาบการโคจรของดาวเคราะห์นอกระบบที่ได้จากการสังเกตการณ์จริงโดยเก็บข้อมูลภาพถ่ายของดาวเคราะห์นอกระบบ WASP-43b และใช้วิธีที่ 2 หาค่าจุดกึ่งกลางของเวลาแสงที่น้อยที่สุด เพื่อนำไปคำนวณหาค่าคาบการโคจรและได้ค่าคาบการโคจรของ WASP-43b เท่ากับ 0.817  0.006 วัน มีความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.49% และนำค่าคาบการโคจรและกราฟแสงที่ได้ไปหาค่าพารามิเตอร์ พบว่าค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการคำนวณโดยใช้ Unique Solution มีค่าใกล้เคียงกับค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากงานวิจัยอื่น