การเคลือบซิลเวอร์นาโนบนพื้นผิวของผ้าอ้อมผู้ใหญ่โดยเทคนิคแอกนีตรอนสปัตเตอริงเพื่อยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณุภัทรณีย์ ถวัลย์วรกิจ, กานต์ธีรา วงค์ประสิทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นัดดา สุธรรมมิกร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์พัฒนาไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้หลายประเทศทั่วโลกมีจำนวนประชากรของผู้สูงอายุเสียชีวิตน้อยลงประกอบกับอัตราการเกิดของเด็กต่ำลงทำให้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุแบบเต็มขั้น ซึ่งในการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงส่งผลให้มีความต้องการใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ในปริมาณมากขึ้น การสะสมของแบคทีเรียในผ้าอ้อมเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและกลิ่นไม่พึงประสงค์ ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นการพัฒนาผ้าอ้อมผู้ใหญ่เพื่อลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ลดความถี่ในการเปลี่ยนผ้าอ้อม และลดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้สูงอายุ

จากงานวิจัยที่ผ่านมาเกี่ยวกับวัสดุนาโน เช่น ซิลเวอร์(Ag) ได้ถูกนำมาใช้ในการพ่นด้วยเทคนิคแมก-นีตรอนสปัตเตอริง (Magnetron Sputtering) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการฉายที่มีความเร็วสูงและอุณหภูมิต่ำถูกนำมาใช้เพื่อเคลือบชั้นของซิลเวอร์บนผ้าอ้อม การเคลือบด้วยเทคโนโลยีนี้ทำให้ชั้นซิลเวอร์นาโนขนาด 5 นาโนเมตรและ 10 นาโนเมตรแสดงความเป็นต้านเชื้อโรคอย่างชัดเจนต่อ E.coli และ S.aureus งานวิจัยและพัฒนาเพิ่มเติมในสาขานี้อาจมีส่วนช่วยลดปริมาณของขยะและมีส่วนในการพัฒนาแนวทางการดูแลสุขภาพโดยรวมสำหรับผู้สูงอายุ

จากการศึกษาพบว่าอนุภาคซิลเวอร์นาโนขนาด 5 นาโนเมตรและ 10 นาโนเมตรสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของ S.aureus และ E.coli ได้ดีกว่า Vancomycin และน้ำกลั่น