การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดที่ได้จากเมล็ดมะละกอพันธุ์แขกดำดิบในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus mutans ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคฟันผุ เพื่อพัฒนาเป็นแผ่นฟิล์มเคลือบฟันสำหรับป้องกันฟันผุ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ดากานดา เรืองเดชอนันต์, สัตตบงกช อ่อนหวาน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรพรรณ โฉมวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนไทยประสบปัญหาโรคฟันผุเป็นจำนวนมาก โดยปัจจัยสำคัญของการเกิดโรคคือเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus mutans ซึ่งวิธีในการป้องกันฟันผุสามารถทำได้โดยการแปรงฟันด้วยยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ แต่การใช้ฟลูออไรด์มากเกินความเหมาะสมต่อเนื่องเป็นเวลานานก็อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ ทางคณะผู้จัดทำจึงจัดทำโครงงานนี้ขึ้นเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อ S. mutans ของสารสกัดที่ได้จากเมล็ดมะละกอพันธุ์แขกดำดิบ และศึกษาประสิทธิภาพแผ่นฟิล์มเคลือบฟันในการช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย โดยเตรียมสารสกัดจากเมล็ดมะละกอที่ได้จากการสกัดด้วยเอทานอลและปรับให้มีความเข้มข้นที่ 30, 50, 70 v/v และนำไปทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ S. mutans ในการเตรียม Base film ทำโดยการผสมสารละลายแป้งเท้ายายม่อม, Pectin, Hypromellose และ Glycerin ในอัตราส่วน 1:1:1:0.25 จากนั้นนำสารสกัดเมล็ดมะละกอมาผสมกับ Base film ในอัตราส่วน 0.5:1, 1:1 และ 1.5:1 และเทส่วนผสมลงใน Teflon plate รอจนกว่าฟิล์มจะแห้งและนำแผ่นฟิล์มที่ได้มาทดสอบประสิทธิภาพ