การศึกษาประสิทธิภาพวัสดุให้ความร้อนจากเส้นใยผักตบชวาและแคลเซียมออกไซด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปณิฏา ก้อนจันทึก, ธาวัน ตาดวงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกัญญา กล่อมเกลี้ยง, พิมพ์แก้ว กิติรัตน์ธนโชติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์