การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดประเภทโปรตีนจากพืชวงศ์ Fabaceae ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งตับ Hep G2

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เกียรติภูมินทร์ น้ำใจเกิดกุล, ปฐมพงศ์ ไตรรัตนาพรกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขุนทอง คล้ายทอง, ปราโมทย์ ชำนาญปืน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้เป็นศึกษาประสิทธิภาพของสารประเภทโปรตีนที่สกัดจากพืชวงศ์ Fabaceae ในการนำไปยับยั้งเซลล์มะเร็งตับซึ่งเป็นหนึ่งในมะเร็งที่พบมากที่สุดในประเทศไทย มะเร็งตับสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น ภาวะตับแข็ง การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี รวมไปถึงการดื่มสุรา ผู้ป่วยที่มีภาวะดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้และถ้าไม่มีการรักษาที่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตตามมาในที่สุด ซึ่งโรคมะเร็งตับสามารถรักษาได้หลายวิธีด้วยกันแต่ในระยะหลังๆ จำเป็นต้องรักษาด้วยยาเคมี หรือการฉายแสง แต่วิธีเหล่านี้ยังมีข้อจำกัดในการรักษาในผู้ป่วยบางราย โดยผู้วิจัยได้ศึกษาหาข้อมูลและพบว่าสารประเภทโปรตีนมีคุณสมบัติในการยับยั้งเซลล์มะเร็ง ผู้วิจัยจึงมีความคิดที่จะศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดประเภทโปรตีนจากพืชวงศ์ Fabaceae มาใช้ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งตับ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนายาเคมีที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งตับ และลดข้อจำกัดในการรักษาผู้ป่วยบางราย