มหัศจรรย์แฟร็กทัล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพิชฌาย์ ตันสกุล, จัสมิน ตอหิรัญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฟารีด๊ะ สันตี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง มหัศจรรย์เฟร็กทัล(Wonder of Fractal) จัดทำขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงความหมายและลักษณะของแฟร็กทัล หรือ ส่วนที่เป็นเลขาคณิตที่มีโครงสร้างที่ไม่แน่นอน (Euclidien geometry) หรือมีมิติที่ไม่เป็นจำเต็ม สามารถสังเกตเห็นได้ในปรากฏการณ์ต่างๆที่ไม่ได้เกิดขึ้นที่จุดสมดุล ซึ่งสามารถพบเห็นได้ตามธรรมชาติ โดยเฉพาะรูปทรงเลขาคณิต จะพบมากที่สุด ทางกลุ่มจึงศึกษาและสร้างแบบจำลองลักษณะของแฟร็กทัลที่มีรูปทรงเลขาคณิต เพื่อแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างอย่างง่ายและเข้าใจลักษณะของแฟร็กทัล ซึ่งสามารถนำมาเชื่อมโยงกับวิชาศิลปะและพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน