พืชไฮโดรโปนิกส์ระบบเปิดปิดน้ำอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพัชร์ ปะจู, อนาวิล นาคสง่า, ปพนพัชร์ เมฆตรง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประสิทธิ์ สืบจักษะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานพืชไฮโดรโปนิกส์ระบบเปิดปิดน้ าอัตโนมัติ มีวัตถุประสงค์เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ที่ต้องการปลูกแต่ไม่พื้นที่ว่าศึกษาการเจริญเติบโตของพืชไฮโดรโปนิกส์และทดสอบว่าอากาศในน้ าที่ผสม อาหารมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชไฮโดรโปนิกส์โดยมีวิธีการด าเนินการน าต้นอ่อนกวางตุ้งไปปลูกไว้ใน ฟองน้ าที่อยู่ในตัวรางเพื่อท าการศึกษาการเจริญเติบโตของพืชไฮโดรโปนิกส์จากการสรุปผลการด าเนินการ พบได้ว่ากวางตุ้งเจริญเติบโตได้ดีและสามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้ในระยะเวลาประมาณ30วัน