การสังเคราะห์ซีโอไลต์จากเถ้าลอยถ่านหินลิกไนต์เพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นันทิกานต์ มาระมิ่ง, ภาพิมล ประสมศรี, อัญญมณี สนสมบัติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิริยา ตาสี, สมศักดิ์ สุภสิทธิ์มงคล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

​โครงงานเรื่อง การสังเคราะห์ซีโอไลต์จากเถ้าลอยถ่านหินลิกไนต์เพื่อดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศมีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์ซีโอไลต์จากเถ้าลอยถ่านหินลิกไนต์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับก๊าซคาร์บอนได ออกไซด์ของซีโอไลต์ที่ได้จากเถ้าลอยถ่านหินลิกไนต์ และเพื่อนำของเสียจากโรงงานผลิตไฟฟ้าถ่านหินมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งสามารถลดปัจจัยที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก หรือภาวะโลกร้อนได้ โดยศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของซีโอไลต์ที่สังเคราะห์ได้ ซึ่งมีองค์ประกอบของเถ้าลอยถ่านหินลิกไนต์ ในขั้นตอนการสังเคราะห์ซีโอไลต์สามารถแบ่งขั้นตอนของการศึกษาออกได้ 7 ขั้นตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 การเตรียมเถ้าลอยจากถ่านหินลิกไนต์ ตอนที่ 2 กระบวนการสังเคราะห์ซีโอไลต์ ตอนที่ 3 กระบวนการปรับปรุงพื้นที่ผิวและรูพรุนของซีโอไลต์ ตอนที่ 4 เติมถ่านกัมมันต์ลงในซีโอไลต์ที่ผ่านกระบวนการปรับปรุงพื้นที่ผิวและรูพรุน ในอัตราส่วนปริมาณซีโอไลต์ต่อถ่านกัมมันต์ ดังนี้ 1:0, 1:1, 1:2, 2:1 และ 3:1 ตอนที่ 5 กระบวนการศึกษาสมบัติทางเคมี และทางกายภาพของเถ้าลอยถ่านหินลิกไนต์ และซีโอไลต์ โดยนำไปทดสอบสมบัติต่างๆ ดังนี้ การทดสอบหาค่าพื้นที่ผิว ปริมาตรรูพรุนโดยเครื่อง Specific Surface Area Analyzer และวิเคราะห์การเกิดรูปทรงผลึกโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope ; SEM) และตอนที่ 6 กระบวนการทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของเถ้าลอยถ่านหินลิกไนต์ และซีโอไลต์ที่สังเคราะห์จากเถ้าลอยถ่านหินลิกไนต์ด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโตกราฟี (Gas Chromatography) และตอนที่ 7 วิเคราะห์ สรุป และอภิปรายผลการทดลอง