การสังเคราะห์ซิลิกาจากขี้เถ้าชานอ้อยเพื่อประยุกต์ใช้ในแบตเตอรี่ชนิดลิเทียม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เกียรติยาภรณ์ ก้อมมณี, อรปรียา สีทา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศตวรรษ ทัดมาลา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ได้ศึกษาการสังเคราะห์ซิลิกาจากขี้เถ้าชานอ้อยเพื่อนำมาใช้ผลิตเป็นขั้วไฟฟ้าซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้หลักการไฟฟ้าเคมีในการผลิตแบตเตอรี่สำหรับนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทน เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของขั้วซิลิกาแอโนด โดยใช้กระบวนการต่อวงจรแบบเซลล์กัลวานิก และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานของขั้วซิลิกาแอโนด จากการสังเคราะห์ซิลิกาที่ผ่านการแช่กรดต่างชนิดกัน โดยการนำชานอ้อยที่เตรียมไว้แช่ด้วยกรด HCl/NaOH/H2SO4 แล้วนำไปเผาเป็นขี้เถ้า นำขี้เถ้าที่ได้ผ่านกระบวนการรีฟลักซ์เพื่อให้ได้ซิลิกาที่มีความบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้น จากนนั้นนำไปทำขั้วซิลิกาแอโนดโดยการใช้น้ำยางธรรมชาติที่ผ่านการเตรียมเป็นสารยึดเกาะ แล้วนำไปสร้างเซลล์กัลวานิกอย่างง่ายวัดค่าความต่างศักย์ของขั้วที่เกิดขึ้นโดยโวลต์มิเตอร์