การสังเคราะห์และประยุกต์ใช้สารคาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลสและสารจิบเบอเรลลินที่ได้จากผักตบชวา เพื่อยืดอายุ ป้องกันผลผลิตทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวและเร่งการงอกของเมล็ดพันธุ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัคพง์ แสงโสดา, อิณฑัช วิทูรสกุล, เจษฎากร หอมสมบัติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรศักดิ์ บุญธิมา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การสังเคราะห์และประยุกต์ใช้สารจิบเบอเรลลินและสารคาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลสจากผักตบชวาเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์ และยืดอายุผลผลิตทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว ได้พัฒนาต่อยอดโดยศึกษาเกี่ยวกับสารจิบเบอเรลลิน สารจิบเบอเรลลินมีหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตและมีอิทธิพลต่อกระบวนการทางการพัฒนาการของพืช และมีคุณสมบัติคือสามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชทั้งต้นได้โดยทำให้เกิดการยืดตัวของเซลล์ คณะผู้จัดทำ จึงได้สังเคราะห์สารจิบเบอเรลลินจากรากของผักตบชวา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระยะเวลาในการงอกของเมล็ดพันธุ์ที่เคลือบด้วยสารจิบเบอเรลลิน และไม่ได้เคลือบสารจิบเบอเรลลิน โดยผลการศึกษาพบว่าเมล็ดพันธุ์ที่เคลือบสารจิบเบอเรลลินสามารถเจริญเติบได้เร็วกว่าเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้เคลือบสารจิบเบอเรลลิน คณะผู้จัดทำได้พัฒนาผลงานเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่ได้ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับเร่งการเจริญเติบโต และยืดอายุการเก็บเกี่ยวของเมล็ดพันธุ์ทางการเกษตร จากการสังเคราะห์สารจิบเบอเรลลินและสารคาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลสจากผักตบชวา