การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตกระดาษจากทะลายปาล์มเปล่าเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรัชฐิตา บุญเจริญ, ธีรารัตน์ แก้วประดับรัฐ, ศุภณัฐ จัันทร์เกิด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม (โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กระดาษ เป็นวัสดุที่มีบทบาทและความสำคัญอย่างมากทั้งในอุตสาหกรรม ธุรกิจ และการศึกษา ต้น แม้ปริมาณการใช้กระดาษสำหรับสิ่งพิมพ์ลดลงเนื่องจากมีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้น แต่ความต้องการในการผลิตกระดาษเพื่อเป็นภาชนะจานกระดาษ กล่องกระดาษบรรจุอาหาร หรือหีบห่อ กลับได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่การปลูกต้นยูคาลิปตัสซึ่งเป็นเนื้อเยื่อสำหรับการผลิตกระดาษที่สำคัญกลับสร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้ งานวิจัยจึงมุ่งเน้นศึกษาการนำ EFB มาผลิตเป็นกระดาษเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารที่มีคุณสมบัติทางกล สมบัติการป้องกันการซึมผ่านของความชื้น สมบัติทนทานต่อความร้อน เทียบเคียงกับบรรจุภัณฑ์อาหารที่ใช้งานในเชิงการค้า เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและย่อยสลายได้ง่ายภายหลังการใช้งาน อีกทั้งการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารจากกระดาษยังช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย