การพัฒนาผงใบแม่ฮ้างอัดเม็ดเพื่อทดแทนทรายอะเบทเคลือบสารเคมีเพื่อบําบัดน้ำเสียและ ป้องกันลูกน้ำยุงลาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิภาวี ไชยศรี, พิชญาภัทร นามประกาย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จุไรรัตน์ จันทไทย, เสาวรจนี จันทวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาผงใบแม่ฮ้างอัดเม็ดเพื่อทดแทนทรายอะเบทเคลือบสารเคมีเพื่อบำบัดน้ำเสียและป้องกันลูกน้ำยุงลาย เป็นโครงงานที่ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของใบแม่ฮ้างในการบำบัดน้ำเสีย,ศึกษาประสิทธิภาพของใบแม่ฮ้างในการป้องกันลูกน้ำยุงลาย,ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการขึ้นรูปผงใบแม่ฮ้างต่อสารในการขึ้นรูป,ทดสอบประสิทธิภาพของผงใบแม่ฮ้างอัดเม็ด ที่จะนำมาใช้ทดแทนทรายอะเบทเคลือบสารเคมี,ต่อยอมเชิงพานิชย์ ผลพบว่า 1)ใบแม่ฮ้างมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย 2)ใบแม่ฮ้างมีประสิทธิภาพในการป้องกันลูกน้ำยุงลาย 3)เมื่อผสมในอัตรส่วนที่ต่างกันจะได้ประสิทธิภาพแตกต่างกัน 4)ผงใบแม่ฮ้างอัดเม็ดมีประสิทธิภาพทำให้น้ำใสขึ้น 5)ผงใบแม่ฮ้างอัดเม็ดเป็นการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้สามารถทำรายได้ให้กับชุมชนและปรับใช้ประโยชน์ในอนาคตต่อไปได้