บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพจากผักตบชวา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญณัฐ เรือนสูง, สิริวุฒิ ศิริพรหมสมบัติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรนันท์ อนันตชัยศิลป์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากบริเวณโดยรอบของโรงเรียนกำเนิดวิทย์และพื้นที่ท้องถิ่นทั่วประเทศไทย พบเจอกับปัญหาการเพิ่มจำนวนของผักตบชวา ซึ่งเป็นพืชต่างถิ่นที่รุกรานแหล่งน้ำของไทยมาเป็นเวลานาน ส่งผลเสียต่อระบบนิเวศและกีดขวางเส้นทางการคมนาคมทางน้ำ ทางผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะนำผักตบชวามาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ โดยมีขั้นตอนต่าง ๆ ได้แก่ การสกัดเซลลูโลสจากผักตบชวา แล้วจึงนำไปสังเคราะห์เป็นคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส เมื่อสังเคราะห์สารดังกล่าวได้แล้วจึงนำไปศึกษาคุณสมบัติด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น XRD และ FTIR เพื่อยืนยันโครงสร้างของคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส เป็นต้น จากนั้นนำคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสที่สังเคราะห์ได้ ผสมกับพลาสติไซเซอร์ที่แตกต่างกันสองชนิด ได้แก่ กลีเซอรอล และพอลิเอทิลีนไกลคอล และนำไปขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ ทำการฉายรังสีแกมมาเพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์และทำการเปรียบเทียบสมบัติเชิงกลของบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้พลาสติไซเซอร์ที่แตกต่างกัน บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการฉายรังสี และบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการฉายรังสี ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการทำโครงงานวิทยาศาสตร์นี้จะสามารถผลิตพลาสติกชีวภาพที่มีความแข็งแรง นำไปใช้ได้จริง ทดแทนการใช้พลาสติกที่ผลิตจากปิโตรเลียม เพิ่มมูลค่าให้เเก่ผักตบชวา และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการผลิตบรรจุภัณฑ์ระดับอุตสาหกรรม