บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพจากเปลือกทุเรียน ชะลอการเติบโตของแบคทีเรียด้วยสารสกัดจากสมุนไพรไทย พร้อมตัวบ่งชี้ความสดของเนื้อจากดอกต้อยติ่ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชิษณุชา จิโรจน์กุล, พิมพ์ชนก ลีลาประดิษฐ์พงศ์, เอฎา อดัมสแซค

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์จิรา มณีสาร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศร้อนชื้น ส่งผลให้เนื้อสัตว์เน่าเสียเร็ว ซึ่งเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย เช่น Listeria monocytogenes, Salmonella enteritidis และ Staphylococus aureus ที่ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ นอกจากนี้ภาชนะที่ใช้บรรจุเนื้อสัตว์ส่วนใหญ่เป็นพลาสติกที่ใช้ระยะเวลานานในการย่อยสลาย และไม่สามารถชะลอการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้ อีกทั้งเนื้อสัตว์บางชนิดยังไม่สามารถระบุความสดใหม่ได้จากการสังเกต คณะผู้จัดทำจึงได้คิดค้นฟิล์มพลาสติกชีวภาพจากเปลือกทุเรียน และเพิ่มคุณสมบัติในการชะลอการเจริญเติบโตของแบคทีเรียโดยใส่สารสกัดจากสมุนไพรกะเพรา โหระพา สะระแหน่ ข่า ตะไคร้ ขิง และกระชาย และสามารถบ่งบอกความสดของเนื้อสัตว์ได้จากการสังเกตสีที่เปลี่ยนไปของสารสกัดจากดอกต้อยติ่ง โดยการทำฟิล์มจากเปลือกทุเรียนมีอัตราส่วนระหว่างเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียนและเเป้งมันเสริมสร้างโครงสร้างพลาสติกคิดเป็น 0%, 12.5%, 25%, 37.5%, 50% และ 75% w/v ตามลำดับ ความสามารถในการยับยั้งเชื้อเเบคทีเรียจากสารสกัดของสมุนไพรกะเพรา โหระพา สะระแหน่ ข่า ตะไคร้ ขิง และกระชาย โดยเปรียบเทียบอัตราส่วนของพลาสติกจากเปลือกทุเรียนต่อสารสกัดคิดเป็น 5:1, 5:2, 5:3, และ 5:4 ตามลำดับ รวมทั้งการนำดอกต้อยติ่งที่สกัดจากเอทานอลความเข้มข้น 95% และ 99% มาทำเป็นฟิล์มอินดิเคเตอร์ที่วัดค่า pH เพื่อใช้ในการบ่งบอกอายุของเนื้อไก่สด ขณะเก็บรักษาในช่องแช่เย็น โดยทดสอบสีของอินดิเคเตอร์ที่ต่างกันในเวลาที่เปลี่ยนไป จากการศึกษาพบว่าสารสกัดจากดอกต้อยติ่งสามารถตอบสนองต่อค่า pH ระหว่าง 2-12 ได้แตกต่างกันอย่างชัดเจนสามารถบ่งชี้ความสดของไก่ได้ตามสีที่เปลี่ยนไป และสมุนไพรทั้ง 7 ชนิดสามารถชะลอการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้ ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสามารถนำไปใช้การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่สามารถชะลอการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย และบ่งบอกอายุของเนื้อสัตว์ที่ถูกบรรจุได้