นวัตกรรมการเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ดินโดยใช้วัสดุที่เคลือบผิวด้วยนาโนซิงค์ออกไซด์และเจลทำความเย็น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นราวิชญ์ ลิขิตรุจานนท์, ธัญณัฐ เรือนสูง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาณุพงศ์ ภูทะวัง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อคิดค้นอุปกรณ์ที่สามารถทำไอน้ำในอากาศให้ควบแน่นแล้วกลั่นตัวเป็นหยดน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ดินและทดสอบประสิทธิภาพของการใช้อุปกรณ์ต่อการเจริญเติบโตของพืชและเปรียบเทียบความชื้นในดินระหว่างก่อนการใช้และหลังการใช้อุปกรณ์ โดยแนวคิดของโครงงานนี้มีที่มาจากการสังเกตการเกาะของหยดน้ำบนขวดน้ำที่มีความเย็นและประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับสารละลายที่ดูดความร้อน พอลิเมอร์ที่มีความสามารถในการดูดซับน้ำยิ่งยวด และการปรับพื้นผิวให้มีคุณสมบัติไม่ชอบน้ำยิ่งยวดด้วยนาโนเทคโนโลยีร่วมกับการเลียนแบบปรากฏการณ์ดอกบัว ซึ่งการคิดค้นอุปกรณ์นี้จะแบ่งออกเป็นสามส่วน ได้แก่ การเตรียมแผ่นเจลทำความเย็นซึ่งเป็นการนำโซเดียมพอลิอะคริเลต แคลเซียมคลอไรด์ และแอมโมเนียมคลอไรด์ มาผสมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสมแล้วบรรจุสารทำความเย็นลงในถุงพลาสติกพอลิเอทิลีนและศึกษาประสิทธิภาพการทำความเย็นของแผ่นเจล ส่วนที่สองคือการเตรียมแผ่นอะลูมิเนียมที่เคลือบผิวด้วยอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์โดยใช้เทคนิคเคลือบไอเคมีและศึกษาสมบัติความไม่ชอบน้ำยิ่งยวดของพื้นผิวด้วยเครื่องวัดมุมสัมผัส และส่วนสุดท้ายคือ การเตรียมวัสดุปิดอุปกรณ์และประกอบอุปกรณ์ จากนั้นจึงนำอุปกรณ์ไปทดสอบและเปรียบเทียบความชื้นในดินระหว่างก่อนการใช้และหลังการใช้อุปกรณ์ และทดสอบประสิทธิภาพของการใช้อุปกรณ์ต่อการเจริญเติบโตของพืช ผู้ศึกษามีความคาดหวังว่า อุปกรณ์ที่คิดค้นขึ้นจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ดินซึ่งจะส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อมโดยรวม และเหมาะสมต่อการนำไปใช้จริง