การสร้างสายเครื่องดนตรีจากเส้นใยภายในก้านบัว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรดา จันทร์ช่วง, ภูน้ำฟ้า รอตศิริ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัชรพงศ์ พระไว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สร้างสายเครื่องดนตรีจากเส้นใยก้านบัว โดยใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ในการประดิษฐ์สายเครื่องดนตรีให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่าสายเครื่องดนตรีปกติ และเป็นการนำวัสดุธรรมชาติเหลือใช้มาสร้างประโยชน์และรายได้ให้แก่ท้องถิ่น