การสร้างแบบจำลองของรูบนท่อระบายความชื้นด้วยสมการ HELIX เพื่อยืดอายุของเมล็ดข้าวเปลือก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศจีรัตน์ อุ่นวัฒนธรรม, พิชญา คำภีระ, สิรวิชญ์ บุบผา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มนัส สิทธิโชคธรรม, สนฤดี ศรีสวัสดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ข้าวเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทย ซึ่งขั้นตอนหลังการเก็บเกี่ยวข้าว การควบคุมความชื้นเพื่อการเก็บรักษาข้าวเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าหากความชื้นของข้าวมากเกินไปก็จะส่งผลให้ข้าวเน่าเสีย ดังนั้นชาวนาจึงมีวิธีลดความชื้นข้าวด้วยการนำไปตากแดด แต่การตากแดดใช้พื้นที่มาก,ทำให้ข้าวเสื่อมคุณภาพและควบคุมความชื้นของข้าวได้ยาก หรือกรณีที่ใช้เครื่องอบข้าวในการลดความชื้นก็มีค่าใช้จ่ายที่สูง ดังนั้นผู้จัดทำโครงงานจึงสนใจที่จะสร้างแบบจำลองของรูบนท่อระบายความชื้นด้วยสมการ HELIX เพื่อยืดอายุของเมล็ดข้าวเปลือก โดยใช้หลักการของสมการแบร์นูลลี่มาช่วยในการระบายความชื้นที่ไหลมากับอากาศออกจากท่อ เพื่อลดความชื้นของข้าวเปลือกให้มีคุณภาพตามต้องการและเก็บได้ยาวนานมากยิ่งขึ้น