ระบบแจ้งเตือนและป้องกันน้ำท่วม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เจษฎากร เสน่หา, ศุภกร ชัยธนาพร, ภาณุพงศ์ ผิวอ่อนดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวัชร โตสัจจะ, ศราวุธ ฤทธิ์จอหอ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปทุมวิไล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์