ระบบแจ้งเตือนและป้องกันน้ำท่วม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เจษฎากร เสน่หา, ศุภกร ชัยธนาพร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวัชร โตสัจจะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปทุมวิไล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์