สมุนไพรกำจัดหนอนใยผัก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เพ็ญศิริ ทองอร่าม, กนกพร ศิลารังษี, วิชุดา ช่วยแสง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวัชร โตสัจจะ, ศิริวรรณ ศิริสุขประเสริฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปทุมวิไล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จัดทำการทดลองศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพความสามารถในการกำจัดหนอนได้ดีและเร็วที่สุดเพื่อจะได้ไม่ต้องใช้สารเคมีในการกำจัด