การทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเซลล์มะเร็งลำไส้ด้วยเปปไทด์ที่ได้จากการวิเคราะห์โปรตีนในหอยเชอร์รี่ (Pomacea canaliculata) โดยใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐกิตติ์ เกียรติมงคล, ณิชารีย์ เชื้อกิตติศักดิ์, จิดาภา สุวรรณโณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิพนาถ น้อยแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์