การทดสอบสมบัติการมีอยู่เฉพาะที่ของคู่โฟตอนที่พัวพันกัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชร์กรณ์ภัทร์ อุ่นพรมมี, ธีรทัศน์ อุฬารพาณิชกุล, อริย์ธัช อริยานุชิตกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กิติศักดิ์ (ไม่ใช้งาน) บุญขำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในทางกลศาสตร์ควอนตัม การพัวพันกันของอนุภาคหมายถึงการที่สถานะเชิงควอนตัมของอนุภาคไม่สามารถแยกเป็นตัวใดตัวหนึ่งได้ ทำให้การรู้สถานะของตัวหนึ่งทำให้รู้สถานะของอีกตัวหนึ่งโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าอนุภาคทั้งสองจะอยู่ห่างกันเท่าใด ซึ่งคุณสมบัตินี้ขัดแย้งกับหลักการเฉพาะที่ (Locality) ซึ่งอธิบายว่าการวัดสิ่งต่างๆ จะได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมรอบข้างเท่านั้น คณะผู้จัดทำจึงทำการทดลองทดสอบคุณสมบัติเฉพาะที่ของคู่อนุภาคโฟตอนที่พัวพันกันเพื่อแสดงว่าการพัวพันเชิงควอนตัมของอนุภาคขัดแย้งกับหลักการเฉพาะที่ โดยการใช้อสมการของเบลล์ (Bell’s inequality)