การตัดต่อยีน CHC (clathrin heavy chain) ในกุ้งขาวแปซิฟิก (Litopenaeus vannamei) โดยใช้เทคนิค CRISPR/Cas9

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรพล ทินมณี, ธนกฤต สืบสายเจริญ, วรุดม บุญส่งทรัพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรวรรณ ปิยะบุญ, พงโสภี อัตศาสตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคของกุ้งขาวแปซิฟิก (Litopenaeus vannamei) เป็นปัญหาหนึ่งที่ส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพของกุ้งขาวแปซิฟิกภายในประเทศไทยเนื่องจากกุ้งขาวแปซิฟิกไม่สามารถต้านทานโรคได้ ในปัจจุบันมีการนำเทคนิคทางด้านพันธุวิศวกรรมมาใช้ในการรักษาโรคต่างๆในสิ่งมีชีวิต รวมถึง Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats/ CRISPR associated protein 9 (CRISPR/Cas9) ซึ่งเป็นเทคนิคที่นำมาใช้ในการตัดต่อพันธุกรรม ดังนั้นจึงมีการศึกษาประสิทธิภาพในการใช้เทคนิค CRISPR/Cas9 ในการลดระดับการแสดงออกของยีน Clatin Heavy Chain (CHC) ในกุ้งขาวแปซิฟิก ซึ่งเป็นยีนที่มีความสำคัญต่อการอยู่รอด โดยการเตรียม guide RNA และเอนไซม์ Cas9 nuclease สำหรับฉีดกุ้งขาวแปซิฟิกเพื่อให้เกิดกระบวนการ CRISPR/Cas9 ในกุ้งขาวแปซิฟิก หลังจากนั้นทำการสกัดสารพันธุกรรมของกุ้งเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของลำดับเบสของยีน CHC ซึ่งคาดว่าเทคนิค CRISPR/Cas9 จะมีผลทำให้ลำดับเบสของยีน CHC เปลี่ยนแปลงไป หากเทคนิค CRISPR/Cas9 สามารถลดระดับการแสดงออกของยีนในกุ้งขาวแปซิฟิกได้ จะสามารถนำเทคนิคนี้ไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันและรักษาโรคในกุ้งขาวแปซิฟิกได้ในอนาคต