เครื่องไถพรวนดินหยอดเมล็ดข้าวโพดกลบหน้าดินลดขั้นตอนการปลูกติดเเทรกเตอร์เดินตาม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธวัชชัย ทูลนะเหม, ชนพัฒน์ พลไชย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัฐพล แสนมิตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

ขา้วโพดเป็นธญั พืชสา คญั อยา่ งหน่ึงของโลกนบั เป็นพืชอาหารหลกัที่ใชป้ ระโยชน์ไดอ้ยา่ ง

กวา้งขวางท้งัในและต่างประเทศเพราะนอกจากใชเ้ป็นอาหารมนุษยแ์ละสัตวโ์ดยตรงแลว้ยงัใชป้ ระโยชน์

ในอุตสาหกรรมไดห้ลายอยา่ ง ในการเพาะปลูกขา้วโพดทวั่ ไปน้นั ตอ้งใชแ้รงงานและระยะเวลาค่อนขา้งมาก

ซ่ึงคณะผศู้ึกษามีจุดประสงคเ์พื่อออกแบบเครื่องไถพรวนดินหยอดเมล็ดขา้วโพดกลบหนา้ดินลดข้นั ตอน

การปลูกเพื่อศึกษาอตัราการใชเ้มล็ดต่อการหมุนแกนหยอดเมล็ดเพื่อศึกษาอตัราการใชเ้มล็ดต่อการ

เคลื่อนที่ของเครื่องหยอดและเพื่อเปรียบเทียบราคาระหวา่ งเครื่องหยอดที่ขายตามทอ้งตลาดกบั เครื่องไถ

พรวนดินหยอดเล็ดขา้วโพดกลบหนา้ดินลดข้นั ตอนการปลูกโดยมีข้นั ตอนการทดลองดงัน้ีข้นั ตอนที่หน่ึง

ร่างโครงสร้างกา หนดขนาดและลงรายละเอียดของเครื่องข้นั ตอนที่สองหยอดขา้วโพดจากเครื่องหยอด

เมล็ดขา้วโพด บนั ทึกขอ้มูลในแต่ละคร้ังและวเิคราะห์ขอ้ มูลที่ได้ข้นั ตอนที่สามไถพรวนดินระหวา่ งแถว

ปลูกขา้วโพดในระยะที่กา หนด บนั ทึกขอ้มูลในแต่ละคร้ังและวเิคราะห์ขอ้ มูลที่ได้ข้นั ตอนที่สี่ศึกษาขอ้มูล

การทา งานของเครื่องหยอดเมล็ดขา้วโพดตามทอ้งตลาดแต่ละชนิดแลว้นา มาเปรียบเทียบราคา