สิ่งมหัศจรรย์จากชบา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มลภัทษร เจี่ย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สมัย จันทร์เหลือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนครสวรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดชบา ช่วยรักษาโรคผิวหนัง เชื้อรา และฝี