หุ่นยนต์วัดความสูง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนภร โชติกคาม, กิตติภัฏ ยืนหยัดชัย, รัชพล พยัฆวิเชียร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิธร เกิดทอง, เชาว์ ภู่จำรูญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนครสวรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์