เครื่องตากแห้งพลังงานความร้อนอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เกศมณี บุญเขตต์, นฤตยา หมานเส้ง, ฉัตรเทพ ด้วงตุด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปทุมรัตน์ พรอำนวยลาภ, ไมตรี สุดเรือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีพัทลุง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์