เครื่องตรวจวัดปริมาณไมโครพลาสติกในน้ำโดยใช้เซ็นเซอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรพร แก้วประกอบ, วัลญา เหมือนเมือง, วริยา นุ่นเกลี้ยง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพงษ์ พูลรมย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีพัทลุง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เรื่องเครื่องตรวจวัดปริมาณไมโครพลาสติกในน้ำโดยใช้เซ็นเซอร์( measures microplastics in water using a sensor)วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาออกแบบและสร้างตรวจวัดปริมาณไมโครพลาสติกในน้ำ ซึ่งขั้นตอนในการดำเดินงานประกอบด้วย ตัวอย่างน้ำ การเก็บข้อมูลในน้ำไมโครพลาสติกชนิดต่างๆ การย้อมสี การออกแบบโมเดลวัดปริมาณไมโครพลาสติก

1.1เก็บตัวอย่างน้ำ วิธีที่ทำการเก็บตัวอย่างจากแหล่งน้ำนำไปกรองด้วยตะแกรงเพื่อดักจับขยะในแหล่งน้ำ โดยนำตัวอย่างน้ำบางส่วนผ่านกรอง ใส่ในบีกเกอร์จากนั้นทำการโฟลสีย้อมไนล์เรด (Nile red) การย้อมสีไมโครพลาสติกได้

1.2 ผลการสร้างตรวจวัดปริมาณไมโครพลาสติกโดยใช้เซนเซอร์( measures microplastics in water using a sensor)

เครื่องตรวจวัดปริมาณไมโครพลาสติกมีองค์ประกอบหลัก 4 ส่วน คือ1) ส่วนกล่องทึบ เพื่อไม่ให้แสงภายนอกเข้าในการตรวจวัดปริมาณไมโครพลาสติก 2)ส่วนของแผ่นกระจก/แผ่นโพลาไรเซอร์ โดยใช้หลักการหลักการแสงโพลาไรส์ (polarizer axis) ติดตั้งหลอดไฟให้แสงส่องผ่านกระจกซ้อนแผ่นโพลาไรเซอร์ 3)ส่วนของหลอดไฟ โดยใช้กำลังหลอดไฟแสงส่องผ่านกระจกใสซ้อนแผ่นโพลาไรเซอร์ 4)ส่วนของเซนเซอร์รับแสง โดยใช้โมดูลเซ็นเซอร์รับแสง โดยใช้เซ็นเซอร์แอลดีอาร์ โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno R3 ถ้าพบค่าความเข้มข้นของแสงมาก พบปริมาณของไมโครพลาสติกน้อย ถ้าพบค่าควาเข้ม

ข้นของแสงน้อยพบปริมาณไมโครพลาสติกมากโมดูลนี้ให้สัญญาณแจ้งออกมาเป็นการตรวจจับดิจิตอล