เครื่องตากแห้งอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศฤงคาร ดะชง, พลากร ชุมพาที, วรพงศ์ ทองขุนดำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไมตรี สุดเรือง, สิรินาถ ชุมพาที

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีพัทลุง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเครื่องตากแห้งอัจฉริยะ (Smart drying machine) มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องตากแห้งอัจฉริยะ เพื่อหาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องตากแห้งอัจฉริยะในด้านการเพิ่มอุณหภูมิ การเปิด-ปิดของพัดลมระบายความชื้น การแจ้งเตือนระดับการแห้งของอาหาร และระยะเวลาที่ใช้ในการตากแห้ง ดำเนินการโดยออกแบบ สร้าง และทดสอบหาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องตากแห้ง พบว่า

  1. เครื่องตากแห้งมีองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน คือ 1) ส่วนของโดมเพิ่มอุณหภูมิ สร้างจากโครงเหล็กทรงพาราโบลาโดมคลุมด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนต แผ่นอะครีลิค ด้านข้างฝั่งหนึ่งติดตั้งพัดลมระบายความชื้นด้านตรงข้ามมีช่องให้อากาศเข้าสู่ด้านใน 2) ส่วนของฐานวาง/กล่องเก็บความร้อน ส่วนฐานทำจากแผ่นโลหะสีดำ เพื่อช่วยดูดกลืนและแผ่รังสีความร้อน ด้านข้างรอบ ๆ และด้านล่างหุ้มด้วยวัสดุฉนวนความร้อน 3 ชั้น คืออลูมิเนียมฟอยล์ เส้นใยจากเปลือกทุเรียน และโฟมบอร์ด เพื่อช่วยเก็บความร้อนไว้ภายในเครื่อง 3) ส่วนของเซนเซอร์ DHT22 และบอร์ดสมองกลฝังตัว Arduino ESP32 ควบคุมการเปิด-ปิดพัดลมระบายความชื้น และแจ้งเตือนระดับความแห้งของอาหารไปยังโทรศัพท์มือถือ2. เครื่องตากแห้งอัจฉริยะสามารถเพิ่มอุณหภูมิได้สูง โดยอุณหภูมิภายในตัวเครื่องมีอุณหภูมิสูงสุดถึง 62.70 °C ซึ่งแตกต่างจากภายนอกถึง 25.1°C

  1. เครื่องตากแห้งอัจฉริยะ (Smart drying machine) สามารถควบคุมและสั่งการเปิด-ปิดพัดลมระบายความชื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพคิดเป็นเฉลี่ยร้อยละ 98.63 และการแสดงผลแจ้งเตือนระดับความแห้งผ่านโทรศัพท์มือถือคิดเป็นเฉลี่ยร้อยละ 100

  2. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพด้านเวลาที่ใช้ในการตากแห้ง พบว่าเครื่องตากแห้งอัจฉริยะสามารถลดเวลาในการตากแห้งได้เร็วกว่าการตากแบบปกติ ถึง 3 เท่า หรือคิดเป็นร้อยละ 66.66