เครื่องพยุงคนชรา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กันยากร บุญถูกนิธิโชติ, นริศา พิมพ์ทอง, อารยา ทวันเวทย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์, เจตนิพิฐ แท่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลประชากรของไทยที่อยู่ในช่วงอายุ65ปีขึ้นไปหรือวัยชราจะมีอัตราเพิ่มขึ้น เราจึงได้คิดค้นเครื่องพยุงคนชราขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนที่ให้แก่คนชรา