เครื่องวัดความชื้นในข้าวสารสำหรับการหุงข้าวและปริมาณน้ำที่เหมาะสมในการหุง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สรณ์ศิริ บุญชู, ชฎารัตน์ พิมพ์สิงห์, พัชทรพล ผามณี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตนิพิฐ แท่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องวัดความชื้นในข้าวมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความชื้นของข้าวสาร ในการนำไปหุงให้ข้าวมีความสุกที่พอดี