การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับกลิ่นของแผ่นรองเท้าที่ทำมาจากวัสดุทางธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นฤพัท ศรีรัตนา, พีรธาดา สิทธิเกรียงไกร, พิทภัทร รูปสูง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วุฒิกร จันทร์มาก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับกลิ่นของแผ่นรองเท้าที่ทำมาจากวัสดุทางธรรมชาติโครงงานนี้มีจุดประสงค์จัดทำขึ้นเพื่อเปรียบเทียบชนิดของวัสดุทางธรรมชาติที่เหมาะสมในการผลิตแผ่นรองรองเท้าดูดซับกลิ่นอับชื้น โดยเปรียบเทียบจากวัสดุทางธรรมชาติ 3 ชนิด ได้แก่ เปลือกส้ม ชา ตะไคร้ นำมาเปรียบเทียบกับ ถ่านไม้ไผ่ โดยถ่านไม้ไผ่นั้นเป็นถ่านที่มีคุณสมบัติในการดูดซับกลิ่นมากที่สุดจากงานวิจัย

โดยทีมผู้วิจัยจะนำสารทั้ง 4 ชนิด มาทำเป็นวัสดุดูดซับกลิ่นแผ่นรองเท้า จากนั้นนำกล่องพลาสติก 5 ใบมาใส่น้ำใบละ 100 มิลลิลิตร และ นำรองเท้าหนังเบอร์ 44 ใส่ทิ้งไว้ 24 ชม. เพื่อให้ในกล่องเกิดกลิ่นอับชื้น แล้วนำตะแกรงมาวางไว้บนกล่องที่มีกลิ่นอับชื้น จากนั้นนำแผ่นรองเท้าทั้ง 4 ชิ้นไปวางบนตะแกรง และนำกล่องไปวัดในเครื่องวัดกลิ่น จากนั้นนำผลที่ได้จากเครื่องวัดกลิ่นเป็นกราฟโดยใช้โปรแกรมGspเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดซับกลิ่น

โดยทีมผู้วิจัยทำโครงงานนี้ขึ้นเพื่อศึกษาชนิดของสมุนไพรที่เหมาะสมในการดูดซับกลิ่นชื้น เพื่อศึกษาส่วนประกอบที่เหมาะสมในการผลิตแผ่นรองรองเท้าดูดซับกลิ่นอับชื้น และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อแผ่นรองรองเท้าดูดซับกลิ่นอับชื้น