การเจริญเติบโตของบัวในหลอดLED สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีขาว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รสิตา ล้อประเสริฐกุล, นิธิกร บัวแก้ว, จิรภัทร หวัดแท่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อนุรุทธิ์ หมีดเส็น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน เรื่อง การศึกษาการเจริญเติบโตของพืชด้วยแสงสีที่แตกต่างกัน มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำเพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของพืชด้วยแสงสีที่แตกต่างกันโดยใช้หลอดไฟ LED สีขาว สีแดง สีน้ำเงิน และสีเขียว โดยมีขนาดใบ ความยาวของยอดดอกถึงฐาน ความสูงของต้น เป็นเกณฑ์ ซึ่งทำการทดลองโดยนำพืชใส่ในกล่องแล้วใช้แสงหลอด LED แก่พืชเป็นเวลา 30 วัน โดยผลการทดลองเป็นดังนี้ แสงสีแดงมีอัตราการเจริญเติบโตของดอกมากที่สุดโดยมีอัตราการเจริญเติบโตของดอกเท่ากับร้อยละ 11 แสงสีน้ำเงินมีอัตราการเจริญเติบโตของใบมากที่สุดโดยมีอัตราการเจริญเติบโตของใบ ร้อยละ 24 แสงสีเขียวมีอัตราการเจริญเติบโตของลำต้นมากที่สุดโดยมีอัตราการเจริญเติบโตของลำต้นร้อยละ 45 และแสงสีขาวมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย