การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สำหรับแนะนำภาพยนตร์ออนไลน์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กานต์สินี อินทร์จันทร์, บุญศิตา บุญศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อให้ข้อมูลและบทวิจารณ์ 2) เพื่อสนับสนุนประกอบการตัดสินใจในการเลือกชมภาพยนตร์ 3) เพื่อเก็บข้อมูลและวิเคราะห์แนวโน้มการเลือกชมภาพยนตร์ 4) เพื่อเป็นแพลตฟอร์มในการแบ่งปันและรีวิว การประเมินเพื่อวิเคราะห์หาผลวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จำนวน 100 คน สถิติที่ใช้ในการนำมาวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้ผลการวิจัยมาเพื่อศึกษาผลลัพธ์ตามจุดประสงค์และเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ต่อๆไป