การเตรียมฟันเทียมจากเปลือกหอยแครงและเปลือกไข่ไก่เพื่อใช้ในทางการแพทย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุวัฒชัย ส้มแป้น, นัทธพงศ์ พลหาญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดวงกมล เกลี้ยงแก้ว, ปิยดา เกิดด้วยทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อแก้ปัญหาฟันเทียม ที่ผลิตจากพอลิเมทิลเมทาคริเลต (PMMA) หรือ เรซิ่นอะคริลิกที่ถูกใช้ในปัจจุบัน คณะผู้จัดทำได้ศึกษาการขึ้นรูปฟันเทียมจากเปลือกหอยแครงและเปลือกไข่ไก่ในอัตราส่วนที่เหมาะสมเพื่อทดแทนการใช้พอลิเมทิลเมทาคริเลต (PMMA) เนื่องจากในเปลือกหอยแครงมีแคลเซียมคาร์บอเนตที่มีโครงสร้างตรงกับแคลเซียมคาร์บอเนตในร่างกายมนุษย์เมื่อนำมารวมกับไฮดรอกซีอาพาไทด์ที่สกัดจากเปลือกไข่ไก่ซึ่งเป็นสารเสริมความแข็งแรง และเป็นไฮดรอกซีอาพาไทด์ชนิดเดียวกับฟันจริงของมนุษย์ ทำให้รับแรงกดในการบดเคี้ยวอาหารได้มากยิ่งขึ้น และเป็นวัสดุจากธรรมชาติทำให้ไม่เกิดผลเสียต่อร่างกาย