หุ่นยนต์ผู้ช่วยสำหรับส่งของและการสื่อสารภายในโรงพยาบาล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปวงศ์ถวัตน์ วิจิตพจน์, กฤติภาส กุดจอมศรี, จักรกฤษณ์ เหล่าหอม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธวัชชัย จันทร์บุตรสา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทางคณะผู้จัดทำจึงได้คิดค้นหุ่นยนต์ผู้ช่วยสำหรับส่งของและการสื่อสารภายในโรงพยาบาลเพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อของบุคลากรทางแพทย์จากการใกล้ชิดกับคนไข้

และปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางด้านการบริการ

โดยตัวหุ่นยนต์จะประกอบด้วย 2 ส่วนได้แก่

1.ส่วนที่ใช้สำหรับติดต่อสื่อสาร 2.ส่วนที่ใช้สำหรับเก็บสิ่งของ

โดยการทำงานของหุ่นยนต์จะสามารถสั่งการหุ่นยนต์ได้ 2 ส่วนได้แก่จากโทรศัพท์และจากหน้าจอTouch screen ของตัวหุ่นยนต์