หุ่นยนต์อัตโนมัติเก็บขยะบนชายหาด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติพันธ์ เชยกรีวงษ์, อธิป ศรีอุดร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุทัศน์ บุตรชานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หุ่นยนต์อัตโนมัติที่สามารถเก็บขยะได้เองบนพื้นที่ชายหาด