การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเจลล้างมือแบบไม่ต้องล้างออกจากคลอเฮกซิดีน กลูโคเนต สำหรับผู้แพ้เจลแอลกอฮอล์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิมลสิริ อภิบาลศรี, พิมพ์พิศา สุขบัติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จินดา โพนะทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากสถานการณ์ COVID-19 ได้ทำให้ผู้คนตระหนักถึงการล้างมือมากขึ้น โดยวิธีการล้างมือที่เป็นที่นิยมนั้น คือการล้างมือด้วย เจลแอลกอฮอล์ 70% ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็ว แต่สำหรับผู้แพ้เลยแอลกอฮอล์ ต้องล้างมือด้วยน้ำสะอาด เป็นเวลาอย่างต่ำ 20 วินาที ซึ่งบางครั้ง อาจไม่มีการเตรียมน้ำสะอาดให้ผู้แพ้เจลแอลกอฮอล์ รวมถึงความไม่สะดวก หรือตัวผู้แพ้เจลแอลกอฮอล์เอง อาจต้องการใช้เจลล้างมือแบบไม่ต้องล้างออก เพื่อความสะดวกในชีวิตประจำวัน ผู้จัดทำจึงได้คิดค้น เจลล้างมือแบบไม่ต้องล้างออกจากคลอเฮกซีดีน กลูโคเนต ขึ้น ซึ่งเป็นสารที่นิยมใช้แพร่หลายในทางการแพทย์ และมีงานวิจัยที่ลองรับการฆ่าเชื้อได้จริง รวมทั้งมีการใช้ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ใช้อยู่ทั่วไป เช่นน้ำยาบ้วนปาก เพื่อประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อสูงสุด ทางคณะผู้จัดทำจึงได้คิดค้นเจลล้างมือจากคลอเฮกซิดี กลูโคนเนต เพื่อใช้ในผู้แพ้เจอแอลกอฮอล์ขึ้นมา