การเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารสกัดหยาบจากใบกะเม็งและใบสาบเสือที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือดวัว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นันทิพร พรหมศิริ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในชีวิตประจำวันเมื่อคนเราเกิดบาดแผลหรือมีความฉีกขาดของหลอดเลือดจากความบังเอิญหรือความประมาทจะเกิดภาวะเลือดออก ร่างกายจะมีกลไกการห้ามเลือด (hemostasis) หรือการแข็งตัวของเลือด (blood coagulation) เพื่อป้องกันการสูญเสียเลือดของร่างกาย ผู้จัดทำจึงศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดใบกะเมงต่อใบสาบเสือต่อการแข็งตัวของเลือด โดยวิธี modify whole blood clotting time (mWBCT) และศึกษาการสลายตัวของลิ่มเลือดด้วยวิธี clot lysis time เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป