การศึกษาประสิทธิภาพโดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาและนาโนซิงค์ออกไซด์อัตราส่วนต่างๆในการยับยั้งเชื้อราcurvularia lunata

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุวรรณมาลี แซ่หาง, พลอยวรีย์ บุญมี, วรดา ตุ่นไธสง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรวัฒน์ วโรภาษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เชื้อรา Curvularia lunata เป็นแซพโพรไฟท์และปรสิตกับพืชได้หลายชนิด โดยสามารถพบได้ทั่วไปในเขตร้อนและอบอุ่น เชื้อราCurvularia lunata มีเส้นใยสีน้ำตาล สีเทา หรือสำดี อ้างอิงจากงานวิจัย การควบคุมเชื้อ curvularia lunata สาเหตุโรคใบจุดของปาล์มน้ำมันโดยสารเคมีและชีววิธี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งเชื้อราชนิดนี้ได้สร้างปัญหาให้แก่ชาวนาเป็นอย่างมากเนื่องจากเชื้อรา Curvularia lunata มีผลทำให้เมล็ดพันธุ์ข้าวไม่สามารถเจริญเติบโตได้และสามารถแพร่เชื้อให้แก่ต้นข้าวต้นอื่นๆทำให้เกิดความเสียหายทางการเกษตรเมื่อคณะผู้จัดทำได้ค้นคว้าหาข้อมูลพบว่าเชื้อราไตรโคเดอร์มาอ้างอิงมาจากงานวิจัยการใช้ไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืชโดยสายทองแก้วฉายจากวารสารเคหการเกษตรปีที่ 19 ตอนที่ 2 หลักการและบทบาทได้ให้ข้อมูลไว้ว่าเชื้อราไตรโคเดอร์มาเป็นเชื้อราที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืชและสามารถช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตให้แก่พืชนาโนซิงค์ออกไซด์เป็นสารที่ช่วยในการเจริญเติบโตของพืชที่ทำให้มีอัตราในการเจริญเติบโตมากขึ้นและช่วยยับยั้งเชื้อราได้หลากหลายชนิด นาโนซิงค์ออกไซด์แต่ละชนิดสามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อนำมาเปรียบเทียบฤทธิ์การยับยั้งกับสารเคมีแมนโคเซบพบว่ามีประสิทธิภาพในการยับยั้งใกล้เคียงกัน อ้างอิงจากฤทธิ์การต้านเชื้อราก่อโรคพืชของนาโนซิงค์ออกไซด์โดยนิสาชล เทศศรี และการะเกด เทศศรีจากวารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ ปีที่3 ฉบับพิเศษ โดยทางคณะผู้จัดทำได้เลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ กข6 อ้างอิงจากงานวิจัยเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ข้าวและคุณภาพบางประการของเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เกษตรจังหวัดเชียงราย ทำให้ทราบว่าข้าวหอมมะลิ กข6 เป็นข้าวที่มีการปลูกมากที่สุดในจังหวัดเชียงราย ทางงานวิจัยได้ทำการทดลองเกี่ยวกับการหาเปอร์เซ็นต์เชื้อราที่เจริญเข้าเมล็ดการเจริญของกล้าข้าวที่ถูกเชื้อราเข้าทำอันตรายและกล้าข้าวที่สมบูรณ์ พบว่าในเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ กข6 มีเชื้อรา Cuvularia lunataซึ่งมีคุณสมบัติเกี่ยวข้องกับโครงงานที่ผู้จัดทำได้ทำการศึกษาอยู่ทั้งนี้คณะผู้จัดทำสนใจที่จะนำเชื้อราไตรโคเดอร์มา,นาโนซิงค์ออกไซด์

มาใช้ในการยับยั้งเชื้อ Curvularia lunata ที่พบในระหว่างการเพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อลดอัตราการตายก่อนงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวและลดอัตราการแพร่เชื้อขณะเจริญเติบโต